Livsmedelshygien

Hygien = minimera riskerna förhindra och försvåra att sjukdomar sprids.

Hygien är grekiska och betyder frisk; att hålla sig frisk genom renlighet.
Det är viktigt att alla som arbetar och hanterar livsmedel gör det på korrekt sätt.
Noggrann personlig hygien är av yttersta vikt.

Säkra hygienen innebär att inte ta några risker på andras bekostnad. De grundläggande kraven är reglerade i lag och gäller alla som arbetar och vistas på platser där livsmedel hanteras. Det gäller i hela livsmedelkedjan ”från jord till bord”. Målsättningen är att livsmedelkvalitén ska vara hög och konsumenten ska ha en självklar rätt till säkra livsmedel. Spårbarheten är en viktig utgångspunkt, det ska vara enkelt att finna smittkällan i livsmedelkedjan.

Livsmedelslagen säger att livsmedel ska hanteras så att fara ej uppkommer, eller så att livsmedlet förorenas eller blir otjänligt som föda. Lagen innefattar även att risker för allergiska och överkänsliga personer minimeras. Miljöbalken innehåller lagar som skyddar människors hälsa och miljö, allmänna hänsynsregler som gäller för alla.

Livsmedelverket och länsstyrelsen kräver offentlig kontroll. Det viktigaste av allt för att få säkra livsmedel är att företaget har ett egenkontrollprogram för att kunna visa att de själva har kontroll på sin verksamhet.

Matsäkerhet = hög hygienstandard- omfattar personalens hygien, lokalens utformning och hygien samt hanteringen av livsmedel, utrustning och maskiner. 

 Metod för riskanalys och identifiering av kritiska kontrollpunkter i livsmedelsbranschen. Fungerar som komplement till egenkontrollen / ska ingå i egenkontrollen.

För de som hanterar livsmedel i sitt yrke är det viktigt att ha kunskap om hållbarhet, märkning och tillsatser för att på ett ansvarsfullt sätt ska kunna svara för en kund. Det är en skyldighet att känna till livsmedelsverkets föreskrifter. Förutsättningarna för livsmedlets hållbarhet förbättras med rätt hantering och förvaring.